Loading...

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Oddział w Toruniu

Czasopisma

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu współpracując z Instytutem Badań Gospodarczych oraz Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania jest partnerem instytucjonalnym przy wydawaniu trzech czasopism naukowych: Catallaxy, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy i Oeconomia Coperniacana oraz serii wydawniczej Contemporary Issues in Economy.

Czasopisma publikowane są na zasadzie wolnego dostępu na Economic Publishing Platform.

Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy

Redaktor naczelny: Adam P. Balcerzak

Z-ca redaktora naczelnego: Ilona Pietryka

email: office@economic-policy.pl

p-ISSN 1689-765X, e-ISSN 2353-3293

DOI 10.24136

częstotliwość: kwartalnik

język: angielski

Czasopismo indeksowane w Web of ScienceTM Core Collection - Emerging Sources Citation Index (ESCI)

STRONA CZASOPISMA

Ulotka

Oeconomia Copernicana
Oeconomia Copernicana

Redaktor naczelny: Adam P. Balcerzak, Michał Moszyński

Z-ca redaktora naczelnego: Ilona Pietryka

email: office@oeconomia.pl

p-ISSN 2083-1277, e-ISSN 2353-1827

DOI 10.24136

częstotliwość: kwartalnik

język: angielski

Czasopismo indeksowane w Web of ScienceTM Core Collection - Emerging Sources Citation Index (ESCI)

STRONA CZASOPISMA

Ulotka

Catallaxy
Catallaxy

Redaktor naczelny: Ilona Pietryka

email: catallaxy@catallaxy.pl

e-ISSN 2544-090X

DOI 10.24136

częstotliwość: półrocznik

język: polski, angielski

STRONA CZASOPISMA

Ulotka

Contemporary Issues in Economy
Contemporary Issues in Economy

Redaktor naczelny: Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka

email: conference@contemporary-issues.pl

e-ISSN 2544-2384, ISSN (CD) 2544-2392

DOI 10.24136

częstotliwość: dwurocznik

język: angielski

STRONA

Ulotka

menu