Loading...

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Oddział w Toruniu

Historia PTE Oddział w Toruniu

lata 1954-2004

Opracował dr hab. Mirosław Bochenek, prof. UMK

Czterdziestopięciolecie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Toruniu

Czterdzieści pięć lat temu, entuzjaści nauk ekonomicznych z Torunia mogli świętować utworzenie Koła Miejskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W późniejszym okresie powstał (kilkakrotnie modyfikowany) Oddział PTE w Toruniu. Mimo wielu trudności i zakrętów dziejowych organizacja w dalszym ciągu skupia wielu członków-pasjonatów, którym leży na sercu krzewienie kultury ekonomicznej w „grodzie Kopernika” i jego regionie. Z tej okazji warto przypomnieć najważniejsze fakty z działalności kół i Oddziału PTE w Toruniu, świadczące o kondycji najstarszej polskiej organizacji ekonomistów działającej w regionie toruńskim.

Liczące 31 członków-założycieli Koło Miejskie PTE w Toruniu zostało powołane do życia 17 listopada 1959 r. uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Poznaniu. Początkowo Koło podlegało Oddziałowi poznańskiemu, natomiast od 1 stycznia 1961 r. nastąpiło włączenie go do struktur Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy. W początkowym okresie istnienia, realizując swoją misję, Koło organizowało seminaria, odczyty i wykłady. Gośćmi Koła Miejskiego w Toruniu byli wybitni uczeni, m.in.: prof. Czesław Bobrowski, prof. Zdzisław Fedorowicz, prof. Edward Lipiński, prof. Kazimierz Sokołowski, prof. Wacław Wilczyński, prof. Zbigniew Zakrzewski oraz prof. Seweryn Żurawicki. Ważnym przedsięwzięciem była organizacja, w 1966 r., sympozjum pt. Dorobek naukowy toruńskiego ekonomisty Fryderyka Skarbka, z okazji setnej rocznicy urodzin „ojca” polskiej ekonomii.

Odejście – w połowie lat 60. – od naukowego charakteru Towarzystwa na rzecz masowej organizacji społeczno-zawodowej, miało wpływ na strukturę jego członków. Teoretycy ekonomii zostali zdominowani przez zrzeszających się praktyków gospodarczych. W większych przedsiębiorstwach tworzono i wspierano funkcjonowanie kół zakładowych, które szkoliły swoich członków.

2 grudnia 1967 r., Zarząd Główny PTE nadał toruńskiemu Kołu Miejskiemu PTE status Oddziału Terenowego, wkrótce przemianowanego w Oddział Regionalny, podlegający nadal Oddziałowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy. W ramach Oddziału Terenowego w 1967 r. istniało 6 kół zakładowych w Toruniu oraz 5 kół w Grudziądzu, skupiających łącznie 384 członków zwyczajnych (fizycznych) i 9 członków zbiorowych. W listopadzie 1968 r. Oddział Regionalny uzyskał od władz miasta Torunia zabytkową kamienicę, usytuowaną przy ul. Kopernika, na siedzibę Zarządu Oddziału, która została wykupiona ze środków Zarządu Głównego. Dysponując własną bazą lokalową, Oddział poszerzał zakres podejmowanych działań, nie zaprzestając organizacji popularnych wykładów. Zapraszanymi przez Oddział Regionalny wykładowcami byli wówczas m.in. prof. prof. Jan Głuchowski, Stefan Kurowski, Jerzy Liczkowski, Kazimierz Sokołowski, Jerzy Tomala i Jan Zieleniewski.

Nowemu podziałowi administracyjnemu kraju dokonanemu w 1975 r. towarzyszyło utworzenie, z dniem 29 grudnia tego roku, Oddziału Wojewódzkiego PTE w Toruniu, w miejsce Oddziału Regionalnego. W 1975 r. liczba kół i członków należących do Oddziału toruńskiego osiągnęła rekordowy poziom wynosząc odpowiednio: 41 kół, 1219 członków zwyczajnych oraz 39 członków zbiorowych.

Na początku lat 80., w warunkach głębokiego kryzysu społecznego, gospodarczego i politycznego, grupa członków Oddziału toruńskiego, inspirowana przez pracowników naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, opracowała i przekazała władzom naczelnym Towarzystwa raport pt. Uwagi do projektu założeń reformy gospodarczej ekonomistów toruńskich. Mimo trudnej sytuacji ekonomicznej, w całej dekadzie liczebność kół i ich członków utrzymywała się na zbliżonym poziomie. W grudniu 1989 r. liczba podległych kół zakładowych wynosiła 39 (22 koła w Toruniu, 13 kół w Grudziądzu oraz po 1 w Brodnicy, Chełmnie, Chełmży i Wąbrzeźnie), członków fizycznych – 1099, zaś członków zbiorowych, tzw. wspierających – 109. Realizując zadania statutowe władze Oddziału koncentrowały się na organizacji konferencji naukowych, odczytów, seminariów i wykładów, a także kursów i szkoleń. W okresie działania Oddziału Wojewódzkiego w Toruniu gościnne wykłady prowadzili, m.in. prof. prof. Czesław Bobrowski, Stanisława Borkowska, Kazimierz Doktór, Zdzisław Fedorowicz, Bohdan Gruchman. Mieczysław Kabaj, Wojciech Kosiedowski, Seweryn Kruszczyński, Edward Lipiński, Mieczysław Mieszczankowski, Mieczysław Nasiłowski, Józef Pajestka, Urszula Płowiec, Zdzisław Sadowski, Marek J. Stankiewicz, Wacław Wilczyński, Zbigniew Zakrzewski i Seweryn Żurawicki, a także Robert Carnoy z USA oraz Peter Friedrich i Rudolf Peters-Hans z RFN.

Zgodnie z postanowieniami Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu PTE w 1991 r. Oddział Wojewódzki w Toruniu uzyskał samodzielność prawno-finansową oraz został zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim w Toruniu. Ponadto zmienił się charakter Towarzystwa, które stało się organizacją profesjonalno-zawodową skupiającą osoby legitymujące się wykształceniem ekonomicznym.

Niestety, w okresie przemian systemowych w naszym kraju nastąpiło niespodziewane osłabienie pozycji PTE. Przyspieszona prywatyzacja i likwidacja wielu przedsiębiorstw, doprowadziły do rozwiązania większości kół zakładowych, co uszczupliło zasoby osobowe Oddziału. W ciągu pierwszych czterech lat transformacji kilkakrotnie zmniejszyła się (stan w 1993 r.) liczba kół (11), członków zwyczajnych (211) oraz członków zbiorowych (5). Zanikło zapotrzebowanie na doskonalenie zawodowe i dokształcanie członków i załóg przedsiębiorstw w systemie kursowym. Jedyną formą cieszącą się większym zainteresowaniem w środowisku toruńskim pozostały wykłady, odczyty i seminaria. W tym miejscu należy przypomnieć następujące wykłady:

 • Polityka społeczna państwa – prof. Antoni Rajkiewicz;
 • Proces nacjonalizacji i prywatyzacji we Francji – prof. Henri Dunajewski z Uniwersytetu w Marsylii;
 • Różnice systemowe w ramach gospodarki rynkowej – prof. Barbara Polszakiewicz;
 • Jakiej polityki przemysłowej oczekujemy? – prof. Zdzisław Sadowski;
 • Socjalna gospodarka rynkowa w Niemczech a integracja europejska – prof. Barbara Polszakiewicz;
 • Kondycja gospodarki – stopa życiowa ludności a wejście Polski do Unii Europejskiej – prof. Zdzisław Prochowski;
 • Kapitał zagraniczny w Polsce – prof. Zdzisław Sadowski;
 • Globalizacja gospodarki. Świat i Polska u progu XXI wieku – prof. Grzegorz W. Kołodko;
 • Moja globalizacja czyli dookoła świata i z powrotem – prof. Grzegorz W. Kołodko;
 • Zagrożenia dla procesu transformacji i dalszego rozwoju gospodarczego Polski – prof. Marek Belka.

W 1993 r. Oddział Wojewódzki był współorganizatorem konferencji naukowej: Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach transformacji gospodarki, uświetnionej wykładem prof. Stanisława Sudoła pt. Przystosowanie przedsiębiorstw do mechanizmów gospodarki rynkowej.  W następnym roku Oddział toruński zorganizował konferencję regionalną pt. Prywatyzacja – dokonania, doświadczenia, problemy.

22 kwietnia 1997 r. Oddział Wojewódzki PTE w Toruniu uzyskał prawo własności zajmowanej kamienicy przy ul. Kopernika 21 oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu. Dzięki temu jest on pełnoprawnym właścicielem „Domu Ekonomisty” w Toruniu.

Kolejna reforma administracyjna, dokonana w naszym kraju, wymusiła restrukturyzację całego PTE oraz zmiany form działalności i finansowania. Z dniem 9 września 1998 r. Oddział Wojewódzki został przekształcony w Oddział w Toruniu, będący jednostką samodzielną, należącą do ogólnokrajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, którego podstawowymi celami działalności pozostają m.in.: popularyzacja i rozwój myśl ekonomicznej, podnoszenie kwalifikacji ekonomistów oraz wspieranie działań przyczyniających się do rozwoju społeczno-ekonomicznego naszego kraju.

Przed VII Kongresem Ekonomistów Polskich planowanym na 2001 r. Zarząd toruńskiego Oddziału PTE zorganizował w 2000 r. dwie konferencje regionalne. Tematem pierwszej był Proces otwierania polskiej gospodarki w latach 90-tych, z wykładem wprowadzającym dr Alicji Tylendy. Adresatami konferencji, która miała miejsce w Grudziądzu 22 marca 2000 r., byli nauczyciele i uczniowie średnich szkół ekonomicznych ziemi chełmińskiej.

Druga konferencja naukowa pt. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, odbyła się 24 listopada 2000 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Jej celem była integracja środowiska naukowego z praktyką gospodarczą. W części teoretycznej referaty wygłosili: dr Andrzej Potoczek, dr Bohdan Godziszewski, prof. Marek Jacek Stankiewicz, dr Włodzimierz Karaszewski, dr Marek Kalinowski, dr Stanisław Rakowicz, mgr Andrzej Ziółkowski. W części drugiej wystąpili przedstawiciele przedsiębiorstw różnych gałęzi gospodarki działających w regionie kujawsko-pomorskim, tj. "Elany” w Toruniu, Toruń Pacific Cereal Partners Poland, Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych, Zakładów Sprzętu Motoryzacyjnego „Polmo” w Brodnicy oraz Toruńskich Zakładów Przemysłu Okrętowego „Towimor”.

Warto przypomnieć, że w dotychczasowej historii Koła Miejskiego i Oddziału PTE w Toruniu funkcję prezesa pełnili:

 • mgr Stanisław Gonet – 17. 11. 1959 – 25. 03. 1984
 • mgr Romuald Szymanowski – 25. 03. 1984 – 12. 05. 1989
 • mgr Zygmunt Majcherek – 12. 05. 1989 – 13. 02. 2001
 • dr Bohdan Godziszewski – 13. 02. 2001 – 21. 06. 2001
 • mgr Tadeusz Kordus – 21. 06. 2001 –

Przedstawiciele Oddziału toruńskiego byli czterokrotnie wybierani przez uczestników Krajowych Zjazdów PTE do Rady Naukowej: prof. Stanisław Sudoł (w kadencji 1975–1980), dr Bohdan Godziszewski (1993–1997) oraz prof. Barbara Polszakiewicz (dwie kadencje: 1997–2001 i 2001– do chwili obecnej).

W bieżącym jubileuszowym 2004 roku na terenie działania toruńskiego Oddziału jest zarejestrowanych 7 kół PTE zrzeszających 136 członków zwyczajnych, tj.: Koło Zakładowe „Spomasz” w Toruniu (7 członków), Koło Uczelniane przy UMK w Toruniu (41 członków), Koło Zakładowe „Waryński-Toruń” (5 członków), Koło przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Toruniu (16 członków), Koło Miejskie w Toruniu (36 członków), Koło Miejskie z siedzibą w Zespole Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu (16 członków) oraz Koło przy Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy (15 członków). Spośród wymienionych najaktywniejszymi kołami są: Koło Uczelniane oraz Koło Miejskie przy ZSE w Grudziądzu.

Istniejąca od 1970 r. w Grudziądzu Rada Koordynacyjna kół PTE zorganizowała w 1973 r. ogólnopolską konferencję naukową pt. Kopernik jako ekonomista. Po dwudziestu latach pomysł ten podjęło na nowo Koło Miejskie PTE z siedzibą w Zespole Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu, które aktywnie działa na rzecz szerzenia wiedzy ekonomicznej w regionie. Koło zmieniono formułę tej imprezy na cykliczne Młodzieżowe Seminarium Kopernik – ekonomista (seminaria II – VII miały charakter ogólnopolski), w ramach których wykłady wygłosili:

 • I Seminarium (1992) Teoria Kopernika wczoraj i dziś. Czy zachowała swoją aktualność?; wykład – Aktualność teorii Kopernika – dr Grażyna Leśniewska;
 • II Seminarium (1993) Pieniądz wczoraj i dziś; wykład – Warunki funkcjonowania dobrego pieniądza w Polsce – prof. Mieczysław Nasiłowski;
 • III Seminarium (1994) Reformy monetarne i ich skutki – prof. Mieczysław Nasiłowski;
 • IV Seminarium (1995) Pieniądze i ich współczesne substytuty – prof. Marek Jacek Stankiewicz;
 • V Seminarium (1996) Współczesne wyzwania ekonomii – mgr Andrzej Ziółkowski;
 • VI Seminarium (1997)  Reforma rynku ubezpieczeniowego; wykład – Funkcjonowanie państwa i budżetów samorządowych – mgr Janina Janikowska;
 • VII Seminarium (1999) Unia gospodarcza i monetarna w ramach Unii Europejskiej jako przykład najwyższej formy międzynarodowej integracji – dr Alicja Tylenda;
 • VIII Seminarium (2000) Perspektywy rozwoju Grudziądza w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – mgr M. Dondelewski i mgr Z. Tyczyński;
 • IX Seminarium (2001) Polska w Europie i na świecie;
 • X Jubileuszowe Seminarium (2002) Osiągnięcia Kopernika w dziedzinie uzdrawiania systemu monetarnego; wykład – Zagadnienia pieniężne w poglądach ekonomicznych Mikołaja Kopernika – dr Mirosław Bochenek.

Od 2003 r. grudziądzkie Koło PTE organizuje, wspólnie z Polskim Towarzystwem Numizmatycznym, na terenie szkoły wystawy monet. Tematem pierwszej wystawy były: Monety trzech Rzeczypospolitych: Grosze I i II Rzeczypospolitej. Monety kolekcjonerskie III Rzeczypospolitej. Druga wystawa zorganizowana w 2004 r. nosiła tytuł: Józef Piłsudski i jego żołnierze na monetach i medalach.

Zaplecze intelektualno-szkoleniowe Oddziału stanowi Koło Uczelniane PTE przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Koło to powstało 27 marca 1971 r. przy Instytucie Nauk Ekonomicznych UMK. Jego założycielami było 18 pracowników naukowych Uniwersytetu. Pierwszym prezesem Koła został wybrany dr Konrad Sienkiewicz. W kolejnych kadencjach funkcję tę pełnili:

 • dr Barbara Polszakiewicz – od czerwca 1975 r. – do 25. 11. 1977 r.,
 • dr Wojciech Kosiedowski – od 25. 11. 1977 r. – do 13. 12. 1984 r.,
 • dr Jerzy Boehlke – od 13. 12. 1984 r. – do maja 1989 r.,
 • dr Bohdan Godziszewski – od maja 1989 r. – do 20. 06. 2001 r.

Podstawowymi formami pracy Koła były odczyty i wykłady, zarówno własnych członków, prezentujących wyniki swoich badań, jak i pracowników naukowych innych ośrodków akademickich. W ciągu pierwszych pięciu lat działalności Koła stan osobowy zwiększał się i wyniósł w maju 1975 r. 28 osób. W następnych latach stan ten utrzymywał się na stałym poziomie i wynosił w latach 1982 – 1987 24 członków. W latach 90. liczba faktycznych członków gwałtownie zmalała, wynosząc w 1998 r. zaledwie 10 osób.

Od 20 czerwca 2001 r. Kołem Uczelnianym kieruje dr Mirosław Bochenek, który zaktywizował i zdywersyfikował formy jego działania. Koło organizuje seminaria studenckie oraz cykliczne wykłady otwarte dla całego środowiska toruńskiego, głównie pracowników i studentów oraz uczniów szkół średnich. W latach 2002–2004 odbyły się następujące wykłady i seminaria:

 • prof. Andrzej Sławiński (SGH w Warszawie, doradca prezesa NBP, przewodniczący Rady Naukowej PTE) Wpływ sytuacji w gospodarce i bilansie płatniczym na kurs walutowy i stopy procentowe - 5 czerwca 2002 r.;
 • prof. Barbara Polszakiewicz Polityka stabilizacyjna w Polsce - 19 marca 2003 r.;
 • dr Mirosław Bochenek Szara strefa w Polsce (stan i perspektywy rozwoju) - 11 kwietnia 2003 r.;
 • prof. Henri Dunajewski (Uniwersytet w Marsylii) Rynek pracy a wzrost gospodarczy we Francji - 13 maja 2003 r. (PTE – współorganizator);
 • prof. Zofia Dach (Akademia Ekonomiczna w Krakowie) Rynek pracy w Polsce - 22 maja 2003 r.;
 • dr Aleksander Jakimowicz Teoria chaosu w ekonomii - 6 listopada 2003 r.;
 • prof. Zenon Wiśniewski Co dalej z bezrobociem w Polsce ? - 11 grudnia 2003 r.;
 • Pierwsze Studenckie Seminarium Ekonomiczne (obejmujące następujące tematy: Instrumenty pochodne – Monika Kuklińska; Fundusze inwestycyjne – Marcin Gutowski; Negocjacje w biznesie – Justyna Kozłowska; Umiejętności interpersonalne – Jowita Krasowska) – 25 marca 2004 r.;
 • Drugie Studenckie Seminarium Ekonomiczne (Handel zagraniczny Polski – Emilia Nowak; Konkurencyjność na rynku pracy – Jowita Krasowska; Planowanie kariery (warsztaty) – Jowita Krasowska i Agnieszka Krajetzka) – 29 kwietnia 2004 r.;
 • dr Jerzy Boehlke Czy Unia Europejska dogoni USA? - 19 maja 2004 r.

W latach 2001–2004 Koło pozyskało nowych członków, głównie młodych pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. Wykorzystano bowiem postanowienia statutu, które zezwalają na przyjmowanie do Towarzystwa studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych. W ciągu 3 lat liczebność koła zwiększyła się czterokrotnie z 10 do 41 członków, co rokuje nadzieję na dalszy rozwój Koła i Oddziału PTE w Toruniu.

Historia PTE Oddział w Toruniu

lata 2004-2011

Opracował dr Michał Moszyński

Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Toruniu w okresie maj 2007 – grudzień 2011

23 maja 2007 r. odbył się nadzwyczajny XIX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału PTE, w ramach którego w wyborach bezpośrednich wybrano nowe władze Oddziału. Prezesem Zarządu Oddziału został mgr Adam P. Balcerzak, zaś dr Michał Moszyński – wiceprezesem, a dr Iwona Salejko-Szyszczak – skarbnikiem Oddziału. Na pozostałych członków Zarządu wybrano: mgr Magdalenę Kuczmarską, prof. Barbarę Polszakiewicz, mgra Romana Wróblewskiego oraz mgra Andrzeja Ziółkowskiego.

Nowy Zarząd postanowił skoncentrować swe działania na uzdrowieniu sytuacji finansowej Oddziału, który wykazywał straty już od 2005 r. Przeprowadzono restrukturyzację polegającą na zlikwidowaniu stanowiska księgowego i nieprzedłużaniu umowy z administratorem budynku. Obowiązki bieżącego administrowania budynkiem przejął Zarząd, co pozwoliło wygospodarować znaczne oszczędności, jednak oznaczało wzmożony nakład pracy.

Jednocześnie postanowiono zaktywizować działalność, która pozwoliłaby na zwiększenie przychodów. Cel ten realizowano dwutorowo: poprzez maksymalizację przychodów z wynajmu powierzchni biurowej w budynku „Domu Ekonomisty” oraz dzięki działalności statutowej. Dzięki tym działaniom już pierwsze półrocze aktywności nowego Zarządu pozwoliło opuścić strefę strat i wypracować zysk na koniec 2007 r.

Jeszcze w 2007 r. powstała strona internetowa Oddziału, która w zamyśle miała odgrywać znaczną rolę w komunikacji z otoczeniem i stanowić istotne narzędzie pomocne w propagowaniu wiedzy ekonomicznej. Strona ta sukcesywnie rozwija się.

Koło Uczelniane przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania kierowane przez dra Michała Moszyńskiego rozpoczęło cykliczną inicjatywę w postaci „Spotkań z praktykami”, której celem jest konfrontacja teorii wykładanej na uniwersytecie z praktyką polskiego życia gospodarczego. W ramach tej inicjatywy odbywają się otwarte wykład praktyków, połączone z prezentacjami przygotowywanymi przez studentów oraz z forum dyskusyjnym.

 • 21 listopada 2007 r. odbyło się pierwsze spotkanie z praktykiem, p. Markiem Adamiukiem, prezesem firmy Polimer Sp. z o. o. pt. Eksport jako motor działalności średniego i małego przedsiębiorstwa.
 • 23-24 listopada 2007 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Współczesne zjawiska w gospodarce pod tytułem Wyzwania społeczno-ekonomiczne Europy w gospodarce globalnej, adresowana do doktorantów, asystentów oraz młodych doktorów. Owocem konferencji były dwie monografie, których powstanie stanowiło reaktywację działalności wydawniczej Oddziału.

W kolejnych latach Zarząd kontynuował działania sanacyjne rozpoczęte w 2007 r. Przyjęto założenie, iż „Dom Ekonomisty” musi zarabiać na swoje utrzymanie i wynajęto ostatnie wolne pomieszczenie na działalność biurową. Dzięki przychodom z wynajmu przeprowadzono szereg remontów i konserwacji w budynku.

Podobnie rozwijano działalność statutową Oddziału – krzewienie wiedzy ekonomicznej w różnych formach.

Do najważniejszych przedsięwzięć na tym polu zaliczyć należy:

 • Cykliczną międzynarodową konferencję Contemporary Issues in Economy (w cyklu dwuletnim), której pokłosiem są liczne publikacje książkowe.
 • Ogólnopolską konferencję studencką pt. Problemy gospodarki światowej (w cyklu rocznym, od 2010 r.), którą wieńczy monografia.
 • Współorganizacja przez studentów Koła Uczelnianego ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej „Karierosfera”, którego finaliści wygrywają płatne praktyki w renomowanych przedsiębiorstwach.
 • Seminaria naukowe prowadzone przez studentów Koła Uczelnianego (nieregularnie).
 • Spotkania w ramach wieczorów filmowych, podczas których oglądane są filmy o treści gospodarczej, poprzedzone wprowadzeniem teoretycznym oraz wieńczone dyskusją.
 • Wykłady prowadzone przez członków PTE, skierowane do uczniów liceów regionu kujawsko-pomorskiego oraz studentów WNEiZ.
 • Spotkania z zaproszonymi gośćmi, np. w ramach „Spotkań z praktykami”.

Najbardziej namacalnym owocem działalności naukowej są publikacje naukowe. Jak wspomniano, w 2007 r. wydano dwie monografie pod redakcją A.P. Balcerzaka i D. Góreckiej: Dylematy teorii ekonomii w rzeczywistości gospodarczej XXI wieku oraz Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Zostały one wydane pod auspicjami Oddziału przez Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu. W tym samym roku zainaugurowano wydawanie dłuższych opracowań naukowych w postaci elektronicznej w Cyfrowej Bibliotece PTE Toruń oraz PTE Toruń Working Papers. Skorzystanie z tych form rozpowszechniania dorobku naukowego pozwala na ograniczenie opóźnień czasowych związanych z długotrwałym procesem wydawniczym. W 2008 r. we współpracy z Wydawnictwem Naukowym UMK oraz Wydawnictwem Adam Marszałek wydano 5 monografii.

Od 2008 r. z inicjatywy członków Oddziału we współpracy z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania wydawany jest ogólnopolski, anglojęzyczny kwartalnik poświęcony naukom ekonomicznym pt. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy.

Szczególnie ważnym osiągnięciem Oddziału było jednak rozpoczęcie w pełni samodzielnej działalności wydawniczej, w ramach której została opublikowana monografia upamiętniająca pięćdziesiątą rocznicę istnienia Oddziału:

 • Adam P. Balcerzak, Michał Moszyński (red.), Aktywność regulacyjna państwa a potencjał rozwojowy gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2009.

W 2010 r. Oddział wydał 4 monografie:

 • M. Bochenek, Studia varia o ekonomii i ekonomistach;
 • M. Kuczmarska, I. Pietryka (red.), Problemy gospodarki światowej;
 • D. Walczak (red.), Ubezpieczenia w warunkach kryzysu;
 • T. Wierzejski, Makroekonomiczne determinanty internacjonalizacji gospodarki na przykładzie sektora rolno-spożywczego w Polsce.

W 2011 r. Oddział wydał już 6 monografii:

 • A.P. Balcerzak, Contemporary Issues in Economy: After the Crisis?;
 • A.P. Balcerzak, Michał Moszyński (red.), Spin off, spin out jako instrument budowania przedsiębiorczości akademickiej oraz stymulowania innowacyjności regionu;
 • A.P. Balcerzak, A Syrocka-Sijka (red.), Dobre praktyki przedsiębiorczości akademickiej. Kompendium wiedzy, studium przypadków;
 • M. Bochenek, Studia z historii ekonomii. Księga pamiątkowa dla uczczenia 70 rocznicy urodzin Aleksandry Lityńskiej;
 • A. Kowalska, Strategia opakowań na przykładzie branży mleczarskiej;
 • M. Kuczmarska, I. Pietryka (red.), Problemy gospodarki światowej, tom II.

Od 2010 r. Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Toruniu we współpracy z Wydziałem Nauko Ekonomicznych i Zarządzania rozpoczęło wydawanie nowego pisma pt. Oeconomia Copernicana. W periodyku są publikowane zarówno artykuły w języku angielskim, jak i polskim.

Oddział zaangażował się także w partnerstwo w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pt. Promocja przedsiębiorczości akademickiej w województwie kujawsko-pomorskim. Projekt realizowano w ramach działania 8.2. Transfer Wiedzy, podziałania 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w okresie od 1 września 2010 do 30 czerwca 2011 roku. Adresatami projektu byli: studenci, absolwenci (w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia studiów), doktoranci, pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni, zamieszkujący na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i zamierzający rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off/spin out.

Od 1 kwietnia 2010 r. Zarząd oddziału pracuje w mniejszym – pięcioosobowym – składzie, co pozwala na sprawne prowadzenie bieżących spraw:

 • dr Adam P. Balcerzak – Prezes Zarządu,
 • dr Michał Moszyński – Wiceprezes Zarządu,
 • dr Iwona Salejko-Szyszczak – Sekretarz,
 • mgr Magdalena Kuczmarska,
 • mgr Ilona Pietryka.

W trosce o utrzymanie w dobrym stanie substancji majątkowej „Domu Ekonomisty”, w 2011 r. opracowano dokumentację projektową związaną z planowanym remontem instalacji elektrycznej i dachu. Uzyskano wszelkie niezbędne pozwolenia i opinie, w tym Konserwatora Zabytków. W wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę remontu instalacji elektrycznej, który odbędzie się na początku 2012 r. Zarząd złożył również wniosek o dotację na remont poszycia dachowego do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zarząd podjął działania zmierzające do zaktywizowania swoich członków i zweryfikowania faktycznego stanu osobowego, w efekcie czego wykreślono członków niewywiązujących się z obowiązków statutowych oraz zlikwidowano trzy nieaktywne koła (Koło Miejskie w Toruniu, Koło przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Brodnicy, Koło przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu).

 Na koniec 2011 r. Oddział liczył 2 koła, w których było zrzeszone:

 • Koło Uczelniane przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK – 76 członków;
 • Koło przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Toruniu – 5 członków.

Członkowie wspierający działalność Towarzystwa w 2010 to:

 • Koncern Energetyczny Energia S.A.,
 • Agrohanza Toruń,
 • CCP Pacyfik,
 • Geofizyka Toruń S.A.

Ze względu na fakt, iż znaczną część członków stanowią studenci, skład osobowy Koła Uczelnianego w naturalny sposób podlega pewnej rotacji – studenci stają się absolwentami i opuszczają mury uczelni. W związku z tym co roku Sekcja Studencka Koła – a wraz z nią całe Koło – „odmładza się”, kolejne roczniki „przejmują pałeczkę” i kontynuują dotychczasowe inicjatywy oraz wdrażają nowe.

Podsumowując 4,5-letnią działalność Oddziału, można stwierdzić, że przyjęte przez Zarząd kierunki działań były słuszne. Udało się uzdrowić finanse, reaktywowano działalność wydawniczą, która intensywnie się rozwija, założono dwa nowe periodyki i podjęto szereg inicjatyw, które wpisują się cele statutowe Towarzystwa. Jednocześnie przeprowadzono szereg remontów w „Domu Ekonomisty” i przygotowano się do poważniejszych inwestycji. Dokonano tego w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu prawnym i instytucjonalnym, w jakim przyszło funkcjonować polskiej nauce.

menu