Opracował dr Michał Moszyński

Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Toruniu w okresie maj 2007 – grudzień 2011

23 maja 2007 r. odbył się nadzwyczajny XIX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału PTE, w ramach którego w wyborach bezpośrednich wybrano nowe władze Oddziału. Prezesem Zarządu Oddziału został mgr Adam P. Balcerzak, zaś dr Michał Moszyński – wiceprezesem, a dr Iwona Salejko-Szyszczak – skarbnikiem Oddziału. Na pozostałych członków Zarządu wybrano: mgr Magdalenę Kuczmarską, prof. Barbarę Polszakiewicz, mgra Romana Wróblewskiego oraz mgra Andrzeja Ziółkowskiego.

Nowy Zarząd postanowił skoncentrować swe działania na uzdrowieniu sytuacji finansowej Oddziału, który wykazywał straty już od 2005 r. Przeprowadzono restrukturyzację polegającą na zlikwidowaniu stanowiska księgowego i nieprzedłużaniu umowy z administratorem budynku. Obowiązki bieżącego administrowania budynkiem przejął Zarząd, co pozwoliło wygospodarować znaczne oszczędności, jednak oznaczało wzmożony nakład pracy.

Jednocześnie postanowiono zaktywizować działalność, która pozwoliłaby na zwiększenie przychodów. Cel ten realizowano dwutorowo: poprzez maksymalizację przychodów z wynajmu powierzchni biurowej w budynku „Domu Ekonomisty” oraz dzięki działalności statutowej. Dzięki tym działaniom już pierwsze półrocze aktywności nowego Zarządu pozwoliło opuścić strefę strat i wypracować zysk na koniec 2007 r.

Jeszcze w 2007 r. powstała strona internetowa Oddziału, która w zamyśle miała odgrywać znaczną rolę w komunikacji z otoczeniem i stanowić istotne narzędzie pomocne w propagowaniu wiedzy ekonomicznej. Strona ta sukcesywnie rozwija się.

Koło Uczelniane przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania kierowane przez dra Michała Moszyńskiego rozpoczęło cykliczną inicjatywę w postaci „Spotkań z praktykami”, której celem jest konfrontacja teorii wykładanej na uniwersytecie z praktyką polskiego życia gospodarczego. W ramach tej inicjatywy odbywają się otwarte wykład praktyków, połączone z prezentacjami przygotowywanymi przez studentów oraz z forum dyskusyjnym.

 • 21 listopada 2007 r. odbyło się pierwsze spotkanie z praktykiem, p. Markiem Adamiukiem, prezesem firmy Polimer Sp. z o. o. pt. Eksport jako motor działalności średniego i małego przedsiębiorstwa.

 • 23-24 listopada 2007 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Współczesne zjawiska w gospodarce pod tytułem Wyzwania społeczno-ekonomiczne Europy w gospodarce globalnej, adresowana do doktorantów, asystentów oraz młodych doktorów. Owocem konferencji były dwie monografie, których powstanie stanowiło reaktywację działalności wydawniczej Oddziału.

W kolejnych latach Zarząd kontynuował działania sanacyjne rozpoczęte w 2007 r. Przyjęto założenie, iż „Dom Ekonomisty” musi zarabiać na swoje utrzymanie i wynajęto ostatnie wolne pomieszczenie na działalność biurową. Dzięki przychodom z wynajmu przeprowadzono szereg remontów i konserwacji w budynku.

Podobnie rozwijano działalność statutową Oddziału – krzewienie wiedzy ekonomicznej w różnych formach.

Do najważniejszych przedsięwzięć na tym polu zaliczyć należy:

 • Cykliczną międzynarodową konferencję Contemporary Issues in Economy (w cyklu dwuletnim), której pokłosiem są liczne publikacje książkowe.

 • Ogólnopolską konferencję studencką pt. Problemy gospodarki światowej (w cyklu rocznym, od 2010 r.), którą wieńczy monografia.

 • Współorganizacja przez studentów Koła Uczelnianego ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej „Karierosfera”, którego finaliści wygrywają płatne praktyki w renomowanych przedsiębiorstwach.

 • Seminaria naukowe prowadzone przez studentów Koła Uczelnianego (nieregularnie).

 • Spotkania w ramach wieczorów filmowych, podczas których oglądane są filmy o treści gospodarczej, poprzedzone wprowadzeniem teoretycznym oraz wieńczone dyskusją.

 • Wykłady prowadzone przez członków PTE, skierowane do uczniów liceów regionu kujawsko-pomorskiego oraz studentów WNEiZ.

 • Spotkania z zaproszonymi gośćmi, np. w ramach „Spotkań z praktykami”.

Najbardziej namacalnym owocem działalności naukowej są publikacje naukowe. Jak wspomniano, w 2007 r. wydano dwie monografie pod redakcją A.P. Balcerzaka i D. Góreckiej: Dylematy teorii ekonomii w rzeczywistości gospodarczej XXI wieku oraz Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Zostały one wydane pod auspicjami Oddziału przez Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu. W tym samym roku zainaugurowano wydawanie dłuższych opracowań naukowych w postaci elektronicznej w „Cyfrowej Bibliotece PTE Toruń” oraz „PTE Toruń Working Papers”. Skorzystanie z tych form rozpowszechniania dorobku naukowego pozwala na ograniczenie opóźnień czasowych związanych z długotrwałym procesem wydawniczym. W 2008 r. we współpracy z Wydawnictwem Naukowym UMK oraz Wydawnictwem Adam Marszałek wydano 5 monografii.

Od 2008 r. z inicjatywy członków Oddziału we współpracy z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania wydawany jest ogólnopolski, anglojęzyczny kwartalnik poświęcony naukom ekonomicznym pt. „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy".

Szczególnie ważnym osiągnięciem Oddziału było jednak rozpoczęcie w pełni samodzielnej działalności wydawniczej, w ramach której została opublikowana monografia upamiętniająca pięćdziesiątą rocznicę istnienia Oddziału:

 • Adam P. Balcerzak, Michał Moszyński (red.), Aktywność regulacyjna państwa a potencjał rozwojowy gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2009.

W 2010 r. Oddział wydał 4 monografie:

 • M. Bochenek, Studia varia o ekonomii i ekonomistach;

 • M. Kuczmarska, I. Pietryka (red.), Problemy gospodarki światowej;

 • D. Walczak (red.), Ubezpieczenia w warunkach kryzysu;

 • T. Wierzejski, Makroekonomiczne determinanty internacjonalizacji gospodarki na przykładzie sektora rolno-spożywczego w Polsce.

W 2011 r. Oddział wydał już 6 monografii:

 • A.P. Balcerzak, Contemporary Issues in Economy: After the Crisis?;

 • A.P. Balcerzak, Michał Moszyński (red.), Spin off, spin out jako instrument budowania przedsiębiorczości akademickiej oraz stymulowania innowacyjności regionu;

 • A.P. Balcerzak, A Syrocka-Sijka (red.), Dobre praktyki przedsiębiorczości akademickiej. Kompendium wiedzy, studium przypadków;

 • M. Bochenek, Studia z historii ekonomii. Księga pamiątkowa dla uczczenia 70 rocznicy urodzin Aleksandry Lityńskiej;

 • A. Kowalska, Strategia opakowań na przykładzie branży mleczarskiej;

 • M. Kuczmarska, I. Pietryka (red.), Problemy gospodarki światowej, tom II.

Od 2010 r. Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Toruniu we współpracy z Wydziałem Nauko Ekonomicznych i Zarządzania rozpoczęło wydawanie nowego pisma pt. „Oeconomia Copernicana”. W periodyku są publikowane zarówno artykuły w języku angielskim, jak i polskim.

Oddział zaangażował się także w partnerstwo w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pt. Promocja przedsiębiorczości akademickiej w województwie kujawsko-pomorskim. Projekt realizowano w ramach działania 8.2. Transfer Wiedzy, podziałania 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w okresie od 1 września 2010 do 30 czerwca 2011 roku. Adresatami projektu byli: studenci, absolwenci (w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia studiów), doktoranci, pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni, zamieszkujący na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i zamierzający rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off/spin out. 

Od 1 kwietnia 2010 r. Zarząd oddziału pracuje w mniejszym – pięcioosobowym – składzie, co pozwala na sprawne prowadzenie bieżących spraw:

 • dr Adam P. Balcerzak – Prezes Zarządu, 

 • dr Michał Moszyński – Wiceprezes Zarządu,

 • dr Iwona Salejko-Szyszczak – Sekretarz, 

 • mgr Magdalena Kuczmarska,

 • mgr Ilona Pietryka.

W trosce o utrzymanie w dobrym stanie substancji majątkowej „Domu Ekonomisty”, w 2011 r. opracowano dokumentację projektową związaną z planowanym remontem instalacji elektrycznej i dachu. Uzyskano wszelkie niezbędne pozwolenia i opinie, w tym Konserwatora Zabytków. W wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę remontu instalacji elektrycznej, który odbędzie się na początku 2012 r. Zarząd złożył również wniosek o dotację na remont poszycia dachowego do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zarząd podjął działania zmierzające do zaktywizowania swoich członków i zweryfikowania faktycznego stanu osobowego, w efekcie czego wykreślono członków niewywiązujących się z obowiązków statutowych oraz zlikwidowano trzy nieaktywne koła (Koło Miejskie w Toruniu, Koło przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Brodnicy, Koło przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu).
 Na koniec 2011 r. Oddział liczył 2 koła, w których było zrzeszone:

 • Koło Uczelniane przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK – 76 członków;

 • Koło przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Toruniu – 5 członków.

Członkowie wspierający działalność Towarzystwa w 2010 to:

 • Koncern Energetyczny Energia S.A.,

 • Agrohanza Toruń,

 • CCP Pacyfik,

 • Geofizyka Toruń S.A.

Ze względu na fakt, iż znaczną część członków stanowią studenci, skład osobowy Koła Uczelnianego w naturalny sposób podlega pewnej rotacji – studenci stają się absolwentami i opuszczają mury uczelni. W związku z tym co roku Sekcja Studencka Koła – a wraz z nią całe Koło – „odmładza się”, kolejne roczniki „przejmują pałeczkę” i kontynuują dotychczasowe inicjatywy oraz wdrażają nowe.

Podsumowując 4,5-letnią działalność Oddziału, można stwierdzić, że przyjęte przez Zarząd kierunki działań były słuszne. Udało się uzdrowić finanse, reaktywowano działalność wydawniczą, która intensywnie się rozwija, założono dwa nowe periodyki i podjęto szereg inicjatyw, które wpisują się cele statutowe Towarzystwa. Jednocześnie przeprowadzono szereg remontów w „Domu Ekonomisty” i przygotowano się do poważniejszych inwestycji. Dokonano tego w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu prawnym i instytucjonalnym, w jakim przyszło funkcjonować polskiej nauce.

Logo EEP JournalsLogo EEP Books

Newsletter

Wyszukiwarka