Loading...

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Oddział w Toruniu

Misja

Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego jest stowarzyszeniem ekonomistów skupiającym zarówno teoretyków jak i praktyków życia gospodarczego.

Naszą misją jest:

 • upowszechnianie dorobku nauk ekonomicznych;
 • inspirowanie działalności naukowej i naukowych dyskusji;
 • działania edukacyjne, eksperckie i opiniotwórcze;
 • oddziaływanie na środowiska naukowe, biznesowe, menedżerskie oraz polityczne.

Nasza działalność koncentruje się głównie na edukacji ekonomicznej. Przedmiotem naszych szczególnych starań jest stwarzanie lepszych warunków rozwoju dla młodych ekonomistów poprzez organizowanie spotkań, seminariów oraz konferencji naukowych oraz wspierania ich działalności wydawniczej. Zapraszamy do zapoznania się z historią Oddziału.

 

Władze

Zarząd Oddziału

dr hab. Michał Moszyński, prof. UMK – Prezes

dr Adam P. Balcerzak

dr Magdalena Kuczmarska

dr Ilona Pietryka

dr hab. Michał Pietrzak, prof. UMK

Komisja Rewizyjna

dr hab. Bożena Kołosowska, prof UMK - Przewodnicząca

dr hab. Justyna Łapińska, prof. UMK

dr Tomasz Zimnicki

 

Członkostwo

 

Członkami Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Toruniu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne jako członkowie wspierający. Wszystkie zainteresowane osoby oraz firmy serdecznie zapraszamy do zapoznania się z postanowieniami Statutu PTE dotyczącymi członkostwa oraz wypełnienia deklaracji członkowskiej. Podpisaną deklarację należy dostarczyć na adres podany w dziale Kontakt.

Wysokość miesięcznej stawki członkowskiej obowiązującej od 1 lipca 2017 roku:

 • studenci studiów licencjackich i magisterskich — 1 PLN;
 • pozostali członkowie — 10 PLN.

Składki członkowskie prosimy wpłacać wyłącznie na konto bankowe PTE Oddział w Toruniu podane w dziale Kontakt.

  deklaracja członkowska

  deklaracja członka wspierającego

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (OJ L 119, 4.5.2016) Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) Oddział w Toruniu informuje, że:

 • PTE Oddział w Toruniu z siedzibą w Toruniu przy ul. Kopernika 21, 87-100 Toruń jest administratorem danych osobowych, podawanych przez osoby składające deklaracje członkowskie;
 • podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez PTE Oddział w Toruniu stanowi art. 6 ust. 1 lit. c, f) RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa uniemożliwi przyjęcie w poczet członków PTE Oddział w Toruniu;
 • dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji celów statutowych PTE Oddział w Toruniu, w tym informowania Członków o bieżących pracach PTE Oddział w Toruniu. Ponadto, dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia ewidencji członków PTE Oddział w Toruniu;
 • dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 4, dochodzenia związanych z nimi roszczeń;
 • przekazane dane osobowe będą udostępnianie osobom odpowiedzialnym w PTE Odział w Toruniu lub działającym w imieniu PTE Oddział w Toruniu za realizację celów wskazanych w pkt. 5;
 • dostęp do przekazanych PTE Oddział w Toruniu danych osobowych mają wyłącznie osoby działające z upoważnienia administratora danych osobowych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich z PTE Oddział w Toruniu;
 • dane osobowe mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych;
 • osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy RODO;
 • przechowywane dane osobowe zabezpieczone są w sposób fizyczny oraz w systemach informatycznych posiadających odpowiedni stopień zabezpieczeń, dla których wykonywane są regularne kopie bezpieczeństwa.

Współpraca

Prowadząc swoją działalność Polskie Towarzystwo Oddział w Toruniu współpracuje z następującymi podmiotami i organizacjami:

 • Instytut  Badań Gospodarczych  będący głównym partnerem wydawniczym Oddziału, współpracujący z Oddziałem  przy realizacji konferencji oraz projektów naukowych.

menu