Loading...

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Oddział w Toruniu

O wydawnictwie

Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Toruniu specjalizuje się w publikowaniu monografii z zakresu nauk ekonomicznych i finansów. Od początku rozpoczęcia działalności wydawniczej w 2009 roku, Wydawnictwo zrealizowało około pięćdziesiąt projektów wydawniczych obejmujących jedno i wieloautorskie monografie oraz prace zbiorowe pod redakcją naukową. Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Toruniu jest partnerem instytucjonalnym trzech periodyków naukowych Catallaxy, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy oraz Oeconomia Copernicana, z których dwa ostatnie znajdują się na liście czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2019 roku z przypisaną liczbą punktów czterdzieści. W latach 2017-2018 Wydawnictwo realizowało projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej. Zdygitalizowane publikacje naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Toruniu indeksowane są na cyfrowej platformie Economic Publishing Platform oraz posiadają identyfikator DOI.

W swojej misji Wydawnictwo w szczególności koncentruje się na:

 • podnoszeniu świadomości ekonomicznej polskiego społeczeństwa;
 • tworzeniu warunków dla rozwoju nauk ekonomicznych i propagowanie ich dorobku;
 • podnoszeniu kwalifikacji zawodowych ekonomistów;
 • promowaniu integracji i współpracy między ekonomistami akademickimi oraz praktykami gospodarczymi.

Tym samym, ważnym celem Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Toruniu jest promowanie wymiany doświadczeń nie tylko w ramach środowiska akademickiego, ale także z przedstawicielami praktyki gospodarczej. W swych działaniach Wydawnictwo przywiązuje szczególną wagę do oryginalności publikowanych prac, wysokich standardów metodologicznych oraz wkładu poznawczego w rozwój danej dziedziny.

Standardy etyczne

 • Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Toruniu stosuje zasady etyki publikacyjnej przeciwdziałające nieuczciwym praktykom zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics, COPE).
 • Autor jest zobowiązany podać na stronie redakcyjnej informację o osobach, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania monografii, co ma na celu uniknięcie sytuacji określanej jako ghostwriting (ukrywania udziału w powstaniu monografii osób innych niż oficjalnie figurujących na stronie redakcyjnej).
 • W przypadku dwóch lub więcej autorów danej monografii, autorzy są zobowiązani określić procentowo wkład autorski.
 • Zakazane jest podawanie jako współautorów osób, które nie wniosły wkładu w publikację, co jest określanie jako guest authorship.
 • Autor jest zobowiązany podać na stronie redakcyjnej informację o zewnętrznym finansowaniu monografii wraz z numerem grantu.
 • Odpowiedzialność za podanie zgodnych z prawdą wszystkich informacji, spoczywa na autorze lub redaktorze naukowym monografii.
 • Wydawnictwo weryfikuje oryginalność zgłaszanych monografii w systemie antyplagiatowym Similarity Check, inicjatywie Crossref zapobiegającej zjawisku plagiatu.
 • W przypadku wykrycia nierzetelności naukowej, Wydawnictwo postępuje zgodnie z procedurą rekomendowaną przez COPE.

Procedura recenzji monografii

 • Monografie oceniane są na podstawie co najmniej dwóch niezależnych recenzji, wykonanych przez specjalistów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
 • Recenzent nie powinien podejmować się oceny nadesłanego tekstu, gdy zachodzi konflikt interesów,  co potwierdza pisemnie przez złożenie stosownego oświadczenia.
 • Autor powinien wskazać potencjalnych recenzentów, w przypadku których zachodzi uzasadniony konflikt interesów.
 • Recenzenci wydawniczy nie są znani autorowi/redaktorowi naukowemu monografii.
 • Decyzję o wydaniu publikacji podejmuje Kolegium Redakcyjne Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Toruniu.
 • Recenzje są wykonywane na podstawie umowy o dzieło.
 • Imiona i nazwiska recenzentów umieszczane są na stronie redakcyjnej monografii.

menu